De visie van De Nederlandse Leeuw

Historisch perspectief 
In de afgelopen vijftig jaar hebben de zuilen in Nederland plaatsgemaakt voor een globaal progressief-liberaal fundament met verschillende kleursoorten. Door dit impliciete fundament worden de politiek, de wetenschap, de rechtspraak, het bedrijfsleven en de media verbonden. Deze verbinding loopt via de toplaag van de genoemde organisaties, waarbij slechts in beperkte mate gelegenheid wordt gegeven om een ander geluid te verkondigen. De gewone Nederlander voelt zich steeds meer vervreemd van dit fundament en haar ideologie. Doordat de negatieve gevolgen voor Nederland langzaam duidelijk worden (matige loongroei, meer aandacht voor minderheden dan voor meerderheden, overheveling geld naar buitenland, doorgerolde maatschappelijk problemen door een krachteloze centrale overheid, daders zijn slachtoffers geworden en tot slot: een gebrek aan handhaving van normen en waarden). Waar kosmopolitische Nederlanders vruchten konden plukken van het globalistische beleid zijn gewone Nederlanders onevenredig het kind van deze ideologische rekening. Nederland is altijd een handelsland geweest en internationaal actief en dat moet vooral zo blijven. De Nederlandse identiteit dreigt echter te verwateren in een kosmopolitische eenheidsworst, waardoor het gemeenschappelijk nationale kader vervaagt. Vervreemding dreigt, waar verbinding op nationaal niveau juist nodig is. Vandaar het open karakter van de Nederlandse Leeuw: iedereen is welkom, denkt mee!

Wat is er dan mis?
De dominante ideologische idee die de verschillende maatschappelijke lichamen doordrenkt kent te weinig oplossend vermogen om de grote thema’s van de laatste decennia het hoofd te bieden. Dit wordt versterkt door een conformistische – ons kent ons – bestuurscultuur, hetgeen sterk dempend werkt op het probleemstellend en -oplossend vermogen in Nederland; alternatieve meningsvorming en benoemen van ongemakkelijke feiten leidt snel tot excommunicatie. De kracht van het ontstane fundament kenmerkt zich door wederzijds elkaar op de schouder te kloppen, geld rond te pompen en elkaar aan het werk te houden, zonder vanuit feiten, onderzoek en wereldwijde trends normatief elkaar aan te spreken en bij te sturen. Binnen de huidige elite is respect voor elkaar belangrijker dan de waarheid –deze bestaat immers niet meer– en voor andersdenkenden moet ruimte zijn mits deze wel het systeem in stand houden. Het aan de orde stellen van systeemfouten leidt onherroepelijk tot verwijdering. Deze bewegingen zijn het beste zichtbaar binnen de EU of bijvoorbeeld hoe het vraagstuk van immigratie, integratie en de multiculturele samenleving wordt benaderd. Jarenlange verwaarlozing van het voeren en oplossen van dit vraagstuk heeft geleid tot extreme polarisatie. En wanneer er op onderdelen wordt gepraat over dit debat, dan ontstaat er snel vervuiling door blinde Moslimhaat aan de ene kant, of verwijzingen naar Nazi’s en fascisme aan de andere kant. Luisteren en argumenteren wordt amper meer gedaan.

Alternatieven
Door de opkomst van het internet staat als eerste het mediakartel onder druk en worden via internet nieuwe manieren gevonden voor vrije meningsuiting, het delen van opinies en debat. Er zijn nieuwe media ontstaan zoals Joop.nl, Frontaalnaakt, TPO, Jalta, De Dagelijkse Standaard, Café Weltschmerz, Geenstijl en Opiniez.  In de wetenschap en het bedrijfsleven, waar globalisatie cruciaal is, is deze kentering nog minder zichtbaar, hoewel er een sterkere trend begint te ontstaan naar een ander type onderwijs.

Versplintering:
Ondanks deze groei ontbreekt het aan een offline platform. De gevestigde belangen worden op verschillende manier door maatschappijkritische organisaties aangevallen, maar door de versplintering van deze organisaties ontbreekt het aan een gezamenlijke vuist. Deze versplintering komt voort uit de groeiende belangstelling voor echt kritische organisaties, waarbij dus ieder nieuw initiatief ook met veel enthousiasme wordt onthaald en aanhangers in zijn niche vindt. Websites en blogs groeien in bezoekers en lezersaantallen en opiniemakers beginnen elkaar te vinden. Er is dus wel concurrentie, maar het is een sterk groeiende markt. Dit geheel in tegenstelling tot de krantenwereld, een sterk slinkende markt. Het is niet zo raar dat hierdoor de kwaliteitsartikelen voor online te vinden zijn.

Doelstelling:
Het doel van Stichting DNL is om deze kritische organisaties bij elkaar te brengen rondom een jaarlijks event (Malieveld 2.0) om oplossingen te bedenken voor de grote maatschappelijke problemen en daarbij voor de discussie harde feiten in plaats van gevestigde belangen of ideologie als uitgangspunt zal nemen. Teveel worden vandaag de dag feiten selectief gekozen of door ‘perceptie management’ en spin een eigen ideologische of ‘belanggedreven’ draai gegeven. Wat echt nodig is, is de kanalisatie en acceleratie van de disruptie van dit voornoemde fundament. Het doel is om de dominantie van de progressief-liberale denkcultuur te doorbreken, het maatschappelijke en politieke debat terug te brengen tot hoofdlijnen op feitelijke basis en daarbij Nederland te helpen noodzakelijke keuzes voor de komende decennia te maken. De impact wordt tot stand gebracht door toonaangevende sprekers van buiten bestaande politieke partijen (onafhankelijk), de inhoud (slimste oplossingen), de massa (groot event), ontmoeting (netwerken), de toon (beschaafd, maar niet politiek correct) en het proces (interactief).

Stichting DNL voorziet een vijfjarenplan om
Nederland te herstellen:
Jaar 1: De vernieuwing van de multiculturele samenleving (immigratie/integratie/NL-cultuur).
Jaar 2: De vernieuwing van het Europese project (EU/Euro)
Jaar 3: De vernieuwing van de verzorgingsstaat.
Jaar 4: De vernieuwing van de Nederlandse arbeidsmarkt (incl. robotisering)
Jaar 5: Vrijheid, veiligheid en privacy in een veranderende wereld

Discussieer mee
op 19 januari 2018!